ATT BO I BRF STAPELBÄDDEN 7

"Bo i Brf" och dess "underflikar" ger dig (oavsett om du är bostadsrättshavare eller bostadshyresgäst) en kortfattad vägledande beskrivning om  Brf Stapelbädden 7. 

Läs mer: Bostadsrättslag (1991:614)

SNABBINFO TILL NYINFLYTTADE


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen bildades vid ett boendemöte under hösten 2006 och den 4 december samma år antogs stadgarna. Föreningen registrerades hos Patentverket den 15 december 2006. Den 15 maj 2008 registrerades ekonomisk plan hos PRV och den 10 juni 2008 förvärvade vi fastigheten från dess tidigare ägare Stockholmshem AB.

Föreningen äger och förvaltar nu fastigheten Brf Stapelbädden 7.

När du köpte din lägenhet, förvärvade du egentligen en del av hela bostadsrättsföreningen med rätt att nyttja den lägenhet du har. Detta innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för skötsel av hus, gård och ekonomi. (Hur ansvarsfördelningen ser ut mellan bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavare kan du läsa särskilt här)

Våra gemensamma utgifter är bland annat lån, räntor, värme- och vattenavgifter, underhåll av mark och byggnader, städning och sophämtning.
Föreningens inkomster är de avgifter och hyror som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad.
 

 

FÖRENINGEN

Organisationsnummer: 769615-7200

Adress: Gröndalsvägen 186–212 och Ekensbergsvägen 21–23
(mer info finns i den ekonomiska planens besiktningsprotokoll).

 

STYRELSEN
Styrelsen har ett ansvar gentemot föreningen för sitt handhavande av föreningens ekonomi, fastighetens skötsel och andra angelägenheter som hör till styrelsens uppdrag.

 

UNDERHÅLL
Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens egendom.

 

FONDER
Inom föreningen ska det bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättningen till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 12. De överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsättas i dispositionsfonden.

 

STYRELSEMÖTE
Styrelsemöten är inte öppna, vilket betyder att styrelsen själv avgör om någon utöver styrelsen får närvara vid hela eller delar av styrelsemötet. Styrelsens protokoll är inte offentliga. Styrelsen har tystnadsplikt och får inte yppa frågor som rör enskild medlem.

Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Ibland kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna genom att höja årsavgifter och hyror.
Styrelsens ambition är naturligtvis att hålla så låga kostnader som möjligt och vi kan alla hjälpa till. Underhållskostnaderna kan minimeras genom att alla bidrar till att hålla ordning och reda samt tänka på slitaget.
Kostnaderna kan också hållas nere genom att alla ser till att ha lagom temperatur i lägenheten och dra ner på elementen om det är för varmt istället för att vädra ut värmen. Genom att inte låta varmvatten rinna i onödan kan vi också hjälpas åt att hålla energikostnaderna nere.

 

FÖRENINGSMÖTE
Föreningsmöten kan hållas när som helst under året. Syftet med sådana möten är att informera om/diskutera allmänna frågor rörande fastighetsförvaltningen. Kallelse till föreningsmöten delas ut till alla medlemmar, sätts upp på anslagstavlan i varje port och meddelas på hemsidan minst 14 dagar före mötet.

 

ÅRSSTÄMMA
klubba

En gång om året – tidigast den 1 mars, dock senast före juni månads utgång – håller föreningen ordinarie årsstämma. På stämman väljs styrelse, revisor och valberedning. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året gås igenom och förklaras varvid stämman avgör hur årets över- eller underskott ska behandlas.
Tidigast fyra veckor och senast 14 dagar före ordinarie stämma får alla medlemmar en kallelse med dagordning och annan nödvändig information. Kallelse anslås även på anslagstavlorna i trapphusen och meddelas även på föreningens hemsida.
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.

 

AVGIFTER OCH HYROR

Bostadsrättslägenhet
Som bostadsrättshavare betalar du ingen hyra utan avgift till föreningen. Avgiften fastställs av styrelsen och är till för att täcka bostadsrättsföreningens alla gemensamma kostnader.
Årsavgiften ska betalas med en 12-del varje månad i förskott. Månadsavgiften ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. En förseningsavgift kan tas ut av föreningen för att täcka extra kostnader om avgiften inte betalas i tid.

 

Hyreslägenhet
Som hyresgäst betalar du som vanligt din hyra i förskott varje månad. Den enda skillnaden är att du betalar hyran till föreningen istället för till Stockholmshem. Vill föreningen höja din hyra har vi, precis som de allmännyttiga fastighetsbolagen, skyldighet att förhandla med hyresgästföreningen.
En förseningsavgift kan tas ut av föreningen för att täcka extra kostnader om hyran inte betalas i tid.
 
HYRESGÄST I FÖRENINGEN
Som hyresgäst i Brf Stapelbädden 7 kan du ställa krav på att din bostad och området är välskött och fungerar. Du har också ett eget ansvar och kan själv måla tapetsera, byta ut delar av inredningen och göra enklare reparationer i din lägenhet om du vill. En god vård av din bostad och området bidrar till att hålla kostnaderna för underhåll nere. Det tjänar alla på. Framför allt får du en välskött bostad och ett fungerande bostadsområde att leva i.

PANTSÄTTNING
En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan – till skillnad mot hyresrätt eller så kallad andelsrätt – tas i pant för skuld. Vem som helst kan ta ett lån med bostadsrättslägenheten som pant, under förutsättning att bostadsrättshavaren medger att bostadsrätten får tas i pant.
Bostadsrättsföreningen är skyldig att så snart man får kännedom om att lägenheten pantförskrivits föra in detta som en notering i lägenhetsförteckningen. Bostadsrättsföreningen är också skyldig att meddela panthavare om bostadsrättshavaren häftar i skuld till bostadsrättsföreningen med mer än en månadsavgift.

 

Pantsättningsavgift
För pantsättning tar föreningen ut en pantsättningsavgift vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Avgifter betalas av pantsättaren. 

 

ÖVERLÅTELSE
Överlåtelse hanteras av säljare och köpare genom upprättande av köpebrev, överlåtelsehandling eller annan övergångshandling. Överlåtelsen är inte giltig förrän köparen har blivit godkänd som medlem i föreningen.

Överlåtelseavgift
Vid överlåtelse av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift för varje transaktion. Avgiften betalas av köparen.

 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS ANSVAR
Bostadsrättshavarens ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll. Till det inre räknas:
- rummens väggar, golv och tak
- inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som tillhör lägenheten
- glas i fönster och dörrar
- lägenhetens ytter- och innerdörrar


Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.
För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utfört arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra i lägenheten.

 

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

 

OMBYGGNAD
Har du tänkt sätta igång med en större ombyggnad som berör rumsindelning, till exempel upptagning av dörr i vägg, eller rörsystem i kök eller badrum, måste du ha styrelsens tillstånd. I vissa fall krävs även byggnadslov. Bostadsrättshavaren svarar då för att inhämta och bekosta sådant lov.

Glöm inte att åtgärder som du gör din lägenhet kan påverka grannarnas boendemiljö, till exempel orsaka ökad lyhördhet. Genomför också åtgärderna med så liten inverkan på grannarnas trivsel som möjligt.
Enligt Bostadsrättslagen 7 kap 9 §, så skall bostadsrättshavaren se till så att grannars boendemiljö inte försämras av
störningar.
Störande renoveringsarbeten som bilning, slipning, golvläggning, nedtagning av mellanväggar och kakel med mera får bara ske vardagar mellan kl. 9.00–17.00

Mindre störande arbeten som exempelvis upphängning av tavlor eller en hylla får ske vardagar mellan kl. 8.00–20.00 och helger mellan kl. 10.00–17.00
Tänk också på att informera dina närmaste grannar innan du sätter igång ett mer omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete.

VISA HÄNSYN!

 

VAD DU KAN GÖRA - OCH INTE KAN GÖRA

VÄRME
Du har inte rätt att ta bort eller flytta vattenburna radiatorer (element) eller andra delar av värmesystemet utan
styrelsens medgivande. Alla sådana arbeten ska utföras av behörig montör.
VENTILATION
Du har inte rätt att förändra i ventilationssystemet i lägenheten utan styrelsens godkännande. Ska du bygga om så att kanaler och don måste flyttas kan beräkningar och injusteringar behöva ske. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren. 
SPISFLÄKT
Om spiskåpan (volymkåpa) demonteras, ska frånluftskanalen kapas så att ett frånluftsdon kan monteras ovanför kolfilterfläkten. Detta ska injusteras och låsas på ett flöde av 15 l/s. Montage, injustering samt mätning av
frånluftsmängd ska utföras av fackman. Skriftlig ansökan och godkännande från styrelsen krävs så att det kan dokumenteras i vilka lägenheter dessa ändringar har utförts. Det är absolut förbjudet att installera en vanlig köksfläkt ansluten till
frånluftskanal då detta stör hela fastighetens ventilation.
EL, TELE, DATA
Du har rätt att, med hjälp av behörig elektriker, dra om el i lägenheten. Det är dock viktigt att du ser till att elektrikern dokumenterar vad som utförts. Du ansvarar själv för all nyinstallation.
VÄGGAR, BÄRANDEbad
Du har inte, utan styrelsens medgivande, rätt att göra förändringar i bärande väggar (betongväggar).
Ofta krävs även en beräkning av konstruktör. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren. Skriftlig ansökan och godkännande från styrelsen krävs så att det kan dokumenteras i vilka lägenheter dessa ändringar har utförts.
VÄGGAR, ICKE-BÄRANDE
Så kallade lättväggar (väggar av gips) kan normalt sett flyttas lättare. Dock kan rivning av en sådan vägg påverka både el och ventilation. Kontakta förvaltaren om du är osäker. Det är bostadsrättshavarens ansvar att bevisa att väggen är ickebärande.
VÅTRUM
Du har själv ansvar för yt- och tätskikt. Om du ska göra förändringar i ditt våtrum så bör du göra detta mycket omsorgsfullt med behöriga hantverkares hjälp.
GOLV
Konstruktionen för luftning av golven (med platonmattor, spånskivor och specialsocklar) ska hållas intakt och oförändrad. El- och VVS-arbeten får endast utföras av behöriga fackmän. Alla entreprenörer ska till styrelsen lämna en kopia på sin ansvarsförsäkring.
BALKONG
Tänk på att inglasning av balkongen kräver byggnadslov och tillstånd från styrelsen. 
PARABOLANTENN
Dessa får inte vara monterade på utsidan av balkongen eller på fasaden. Parabolen får inte heller sticka ut utanför balkongen.

 

LÄGENHETSBYTE

Du som hyr lägenhet av föreningen, har samma rättigheter som tidigare att byta Din lägenhet. Den du byter med har också rätt att vara hyresgäst. Byte av lägenhet ska skriftligen anmälas till styrelsen. För att bytet ska kunna genomföras, måste den nya hyresgästen godkännas av styrelsen.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Nedanstående gäller också när en bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet i andra hand. Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av både styrelsen och, i förekommande fall, den bank som är kreditgivare till din lägenhet. Ansökan ska ske skriftligt och innehålla uppgift om skäl för uthyrningen samt den period uthyrningen avser. Ansökan ska också innehålla uppgift om andrahandshyresgästen.
Ny ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid ske vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan om förlängning. Tänk på att avtala bort det s k besittningsskyddet om Du har för avsikt att hyra ut längre än två år!
Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget.

 

HEMFÖRSÄKRING - BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

Trots att fastigheten är försäkrad täcker den inte skada på lösöre i lägenheterna. Detta oavsett orsak. Skada på lösöre täcks av Din hemförsäkring. Men som bostadsrättshavare måste du även ha en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring, en så kallad bostadsrättsförsäkring.
Sådan tilläggsförsäkring täcker kostnad för självrisk på fastigheten där skadan orsakats av sådant som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för. En sådan tilläggsförsäkring har styrelsen under de första verksamhetsåren (2008-2012) tecknat och betalat premien för. Från och med den 1 juni 2012 måste Du  som bostadsrättsinnehavare själv ha en bostadsrättsförsäkring  och betala premien. Mer information kan fås från Konsumenternas försäkringsbyrå.

 


  
                                                                                                                                                                                                                                             Upp