Renovering/Förändring

Här hittar du en sammanställning om vad som gäller och vad du ska tänka på vid renovering.

Här hittar du blankett för att ansöka om tillstånd om att ändra i din lägenhet.

Här hittar du gränsdragningslista för bostadsrätter, d.v.s. "vem betalar vad".


VÄRME
Du har inte rätt att ta bort eller flytta vattenburna radiatorer (element) eller andra delar av värmesystemet utan styrelsens medgivande. Alla sådana arbeten ska utföras av behörig montör.

VENTILATION
Du har inte rätt att förändra i ventilationssystemet i lägenheten utan styrelsens godkännande. Ska du bygga om så att kanaler och don måste flyttas kan beräkningar och injusteringar behöva ske. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren. 

SPISFLÄKT
Om spiskåpan (volymkåpa) demonteras, ska frånluftskanalen kapas så att ett frånluftsdon kan monteras ovanför kolfilterfläkten. Detta ska injusteras och låsas på ett flöde av 15 l/s. Montage, injustering samt mätning avfrånluftsmängd ska utföras av fackman. Skriftlig ansökan och godkännande från styrelsen krävs så att det kan dokumenteras i vilka lägenheter dessa ändringar har utförts. Det är absolut förbjudet att installera en vanlig köksfläkt ansluten till frånluftskanal då detta stör hela fastighetens ventilation.

EL, TELE, DATA
Du har rätt att, med hjälp av behörig elektriker, dra om el i lägenheten. Det är dock viktigt att du ser till att elektrikern dokumenterar vad som utförts. Du ansvarar själv för all nyinstallation.

VÄGGAR (BÄRANDE)
Du har inte, utan styrelsens medgivande, rätt att göra förändringar i bärande väggar (betongväggar). Ofta krävs även en beräkning av konstruktör. Kostnad för detta betalas av bostadsrättshavaren. Skriftlig ansökan och godkännande från styrelsen krävs så att det kan dokumenteras i vilka lägenheter dessa ändringar har utförts.

VÄGGAR (ICKE BÄRANDE)
Så kallade lättväggar (väggar av gips) kan normalt sett flyttas lättare. Dock kan rivning av en sådan vägg påverka både el och ventilation. Kontakta förvaltaren om du är osäker. Det är bostadsrättshavarens ansvar att bevisa att väggen är ickebärande.

VÅTRUM
Styrelsen följer i sina krav och regleringar det som styrs av någon eller flera av följande, vid var tid gällande:

GOLV
Konstruktionen för luftning av golven (med platonmattor, spånskivor och specialsocklar) ska hållas intakt och oförändrad. El- och VVS-arbeten får endast utföras av behöriga fackmän. Alla entreprenörer ska till styrelsen lämna en kopia på sin ansvarsförsäkring.

BALKONG

All förändring av balkonger kräver föreningens tillstånd

Inglasning av balkongen kräver byggnadslov och tillstånd från styrelsen.

Om du vill sätta upp vindskydd, spaljé, kattrappa eller liknande på balkongen måste det ske på ett fackmannamässigt vis och med styrelsens godkännande.

Målning av balkonggolv och tak kan göras men rådfråga styrelsen innan arbetet påbörjas.

Förändringar av uteplatser får endast göras i samråd med styrelsen.

PARABOLANTENN
Dessa får inte vara monterade på utsidan av balkongen eller på fasaden. Parabolen får inte heller sticka ut utanför balkongen.

SÄKERHETSDÖRR
För byte av säkerhetsdörr kontakta styrelsen.