Föreningen lite på djupet

Bostadsrättsföreningen bildades vid ett boendemöte under hösten 2006 och den 4 december samma år antogs stadgarna. Föreningen registrerades hos Patentverket den 15 december 2006. Den 15 maj 2008 registrerades ekonomisk plan hos PRV och den 10 juni 2008 förvärvade vi fastigheten från dess tidigare ägare Stockholmshem AB. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Brf Stapelbädden 7.

När du köpte din lägenhet, förvärvade du egentligen en del av hela bostadsrättsföreningen med rätt att nyttja den lägenhet du har. Detta innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för skötsel av hus, gård och ekonomi. (Hur ansvarsfördelningen ser ut mellan bostadsrättsförening och bostadsrättsinnehavare kan du läsa här.

Våra gemensamma utgifter är bland annat lån, räntor, värme- och vattenavgifter, underhåll av mark och byggnader, städning och sophämtning. Föreningens inkomster är de avgifter och hyror som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad.


Styrelsen

Styrelsen har ett ansvar gentemot föreningen för sitt handhavande av föreningens ekonomi, fastighetens skötsel och andra angelägenheter som hör till styrelsens uppdrag.


Underhåll

Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens egendom.


Fonder

Inom föreningen ska det bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättningen till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 12. De överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsättas i dispositionsfonden.


Styrelsemöten

Styrelsemöten är inte öppna, vilket betyder att styrelsen själv avgör om någon utöver styrelsen får närvara vid hela eller delar av styrelsemötet. Styrelsens protokoll är inte offentliga. Styrelsen har tystnadsplikt och får inte yppa frågor som rör enskild medlem.

Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Ibland kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna genom att höja årsavgifter och hyror.

Styrelsens ambition är naturligtvis att hålla så låga kostnader som möjligt och vi kan alla hjälpa till. Underhållskostnaderna kan minimeras genom att alla bidrar till att hålla ordning och reda samt tänka på slitaget.

Kostnaderna kan också hållas nere genom att alla ser till att ha lagom temperatur i lägenheten och dra ner på elementen om det är för varmt istället för att vädra ut värmen. Genom att inte låta varmvatten rinna i onödan kan vi också hjälpas åt att hålla energikostnaderna nere.


Föreningsmöte

Föreningsmöten kan hållas när som helst under året. Syftet med sådana möten är att informera om/diskutera allmänna frågor rörande fastighetsförvaltningen. Kallelse till föreningsmöten delas ut till alla medlemmar, sätts upp på anslagstavlan i varje port och meddelas på hemsidan minst 14 dagar före mötet.


Årsstämma

En gång om året – tidigast den 1 mars, dock senast före juni månads utgång – håller föreningen ordinarie årsstämma. På stämman väljs styrelse, revisor och valberedning. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året gås igenom och förklaras varvid stämman avgör hur årets över- eller underskott ska behandlas.

Tidigast fyra veckor och senast 14 dagar före ordinarie stämma får alla medlemmar en kallelse med dagordning och annan nödvändig information. Kallelse anslås även på anslagstavlorna i trapphusen och meddelas även på föreningens hemsida.

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.


Avgifter och hyror

Bostadsrättslägenhet

Som bostadsrättshavare betalar du ingen hyra utan avgift till föreningen. Avgiften fastställs av styrelsen och är till för att täcka bostadsrättsföreningens alla gemensamma kostnader.

Årsavgiften ska betalas med en 12-del varje månad i förskott. Månadsavgiften ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. En förseningsavgift kan tas ut av föreningen för att täcka extra kostnader om avgiften inte betalas i tid.

Hyreslägenhet

Som hyresgäst betalar du som vanligt din hyra i förskott varje månad. Den enda skillnaden är att du betalar hyran till föreningen istället för till Stockholmshem. Vill föreningen höja din hyra har vi, precis som de allmännyttiga fastighetsbolagen, skyldighet att förhandla med hyresgästföreningen.

En förseningsavgift kan tas ut av föreningen för att täcka extra kostnader om hyran inte betalas i tid.


Hyresgäst i föreningen

Som hyresgäst i Brf Stapelbädden 7 kan du ställa krav på att din bostad och området är välskött och fungerar. Du har också ett eget ansvar och kan själv måla tapetsera, byta ut delar av inredningen och göra enklare reparationer i din lägenhet om du vill. En god vård av din bostad och området bidrar till att hålla kostnaderna för underhåll nere. Det tjänar alla på. Framför allt får du en välskött bostad och ett fungerande bostadsområde att leva i.


Pantsättning

En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan – till skillnad mot hyresrätt eller så kallad andelsrätt – tas i pant för skuld. Vem som helst kan ta ett lån med bostadsrättslägenheten som pant, under förutsättning att bostadsrättshavaren medger att bostadsrätten får tas i pant.

Bostadsrättsföreningen är skyldig att så snart man får kännedom om att lägenheten pantförskrivits föra in detta som en notering i lägenhetsförteckningen. Bostadsrättsföreningen är också skyldig att meddela panthavare om bostadsrättshavaren häftar i skuld till bostadsrättsföreningen med mer än en månadsavgift.

Pantsättningsavgift

För pantsättning tar föreningen ut en pantsättningsavgift vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Avgifter betalas av pantsättaren. 


Överlåtelse

Överlåtelse hanteras av säljare och köpare genom upprättande av köpebrev, överlåtelsehandling eller annan övergångshandling. Överlåtelsen är inte giltig förrän köparen har blivit godkänd som medlem i föreningen. Vid överlåtelse av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift för varje transaktion. Avgiften betalas av köparen.


Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavarens ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll. Till det inre räknas:

- rummens väggar, golv och tak
- inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som tillhör lägenheten
- glas i fönster och dörrar
- lägenhetens ytter- och innerdörrar

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utfört arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.


Lägenhetsbyte

Du som hyr lägenhet av föreningen, har samma rättigheter som tidigare att byta Din lägenhet. Den du byter med har också rätt att vara hyresgäst. Byte av lägenhet ska skriftligen anmälas till styrelsen. För att bytet ska kunna genomföras, måste den nya hyresgästen godkännas av styrelsen.

Blankett för lägenhetsbyte hittar du här.


Andrahandsuthyrning

Nedanstående gäller också när en bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet i andra hand. Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av både styrelsen och, i förekommande fall, den bank som är kreditgivare till din lägenhet. Ansökan ska ske skriftligt och innehålla uppgift om skäl för uthyrningen samt den period uthyrningen avser. Ansökan ska också innehålla uppgift om andrahandshyresgästen.

Ny ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid ske vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan om förlängning. Tänk på att avtala bort det s k besittningsskyddet om Du har för avsikt att hyra ut längre än två år! Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget.

Blankett för att ansöka om andrahandsuthyrning hittar du här.


Försäkring

Trots att fastigheten är försäkrad täcker den inte skada på lösöre i lägenheterna. Detta oavsett orsak. Skada på lösöre täcks av Din hemförsäkring. Men som bostadsrättshavare måste du även ha en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring, en så kallad bostadsrättsförsäkring.

Sådan tilläggsförsäkring täcker kostnad för självrisk på fastigheten där skadan orsakats av sådant som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för. En sådan tilläggsförsäkring har styrelsen under de första verksamhetsåren (2008-2012) tecknat och betalat premien för. Från och med den 1 juni 2012 måste Du  som bostadsrättsinnehavare själv ha en bostadsrättsförsäkring  och betala premien. Mer information kan fås från Konsumenternas försäkringsbyrå.


Policy för kameraövervakning 
(Antogs på styrelsemötet den 13 januari.)

Brf Stapelbädden 7 har installerat övervakningskameror i garaget, vid ingångarna till garaget,  i miljöstugan samt i tvättstugorna. Skyltar om kameraövervakning har satts upp på lämpliga platser.

Kameraövervakning styrs av Kameraövervakningslagen SFS 2018:1200.

Syftet med vår kameraövervakning är att förebygga, avslöja eller utredda brott enligt Kameraövervakningslagen. 

Vi behöver inte något tillstånd men vi ansvarar för att vår övervakning är laglig. Vi måste balansera behovet av kameraövervakning mot att skydda personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning.

Vi använder våra övervakningskameror när brott har begåtts, polisanmälan är gjord, för att säkra bevismaterial för utredningar Det kan också användas då det finns skäl att kontrollera drift och funktion. Det inspelade materialet raderas automatiskt efter en månad. 

Det skall alltid vara minst två styrelsemedlemmar som tillsammans tittar på inspelat material eller medverkar vid funktionskontroll, inte någon annan medlem i föreningen får ta del av det inspelade materialet. Dessa tillfällen ska loggas in i därför avsedd loggbok med angivande av vilka som sett på det inspelade materialet samt syfte och åtgärd av det inspelade materialet.


Behandling av personuppgifter

BRF Stapelbäddens hantering av personuppgifter styrs av GDPR (General Data Protection Regulation) som har som syfte att skydda individens personliga integritet genom att det skall vara tryggt att lämna ifrån sig sina personuppgifter.

Föreningen får bara använda och spara den information som man behöver och har rätt till. Informationen skall hanteras på ett säkert sätt och informationen skall man göra sig av med när den inte längre behövs.

Enligt lag är föreningen skyldig att ha medlemsregister och lägenhetsförteckning . Vi har också register över uthyrda förråd, garageplatser, parkeringsplatser samt bokningsregister för  gästlägenheten. Det finns också ett register på  utlämnade nycklar, passersystem för miljöstuga, garage och tvättstugor samt kameraövervakning. Ett sms-register är upprättat för att snabbt gå ut med brådskande information. Stämmo- och styrelseprotokoll är föreningen skyldiga att spara.

För alla personuppgifter som behandlas ställs frågorna.

  • Vilka personuppgifter behandlas och vilka är mottagare?
  • För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
  • Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
  • Hur länge lagras uppgifterna?

För att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden tar vi hjälp av samarbetspartners som hjälper oss att hantera ekonomin och administrationen. Genom personuppgiftsbiträdesavtal ser vi till att  personuppgifter bara används för att se till att fullfölja de uppdrag som vi avtalat om.

Som medlem eller hyresgäst har du alltid rätt att få information om dina personuppgiftsbehandlingar som finns registrerade. Föreningens ordförande svarar på frågor om detta.