ÅRSMÖTEN

 

ÅRSMÖTET 2018

Stämmoprotokoll kommer inom kort.

Föreningsstämman hölls den 17 maj i Varvsekens lokal. 39 medlemshushåll var närvarande, och fyra fullmakter. Kassören Mats Bigner och suppleanten Shahin Aeinehband hade valt att avgå. Yvonne Strömberg valdes till ordförande fram till 2019 och Tom Gustavsson valdes till kassör fram till 2020.

ÅRSMÖTET 2017

1. Stämmoprotokoll

Föreningsstämman hölls den 18 maj i Varvsekens lokal. 48 medlemshushåll var närvarande, varav tio inkluderade fullmakter. En person hade valt att avgå vid stämman och två nya valdes in. Yvonne Strömberg valdes till ordförande fram till 2018, Mats Bigner fortsätter som kassör fram till 2018.

 


 

ÅRSMÖTET 2016

Föreningsstämman hölls den 11 maj i Varvsekens lokal. 42 medlemmar var närvarande (36 röstberättigade). Tre personer hade valt att avgå vid stämman, två nya valdes in. Yvonne Strömberg valdes till ordförande fram till 2018, Mats Bigner fortsätter som kassör fram till 2017.

1. Stämmoprotokoll
2. Årsredovisning 2015
3. Motioner (inga motioner hade inkommit till stämman)
  

 
ÅRSMÖTET 2015

Föreningsstämman hölls den 21 maj traditionellt i Varvsekens lokaler. Drygt 40 lägenheter var närvarande vid stämman. Tre nya ledamöter/suppleanter valdes in.

1. Stämmoprotokoll 
2. Årsredovisning 2014 (tillägg: styrelsens namnunderskrifter, revisionsberättelse)
3. Motioner 1. Altanutbyggnad (bifölls) 2. Balkongräcken (bifölls)

4. Nya stadgarna.

 


 ÅRSMÖTET 2014
Föreningsstämman hölls den 7 maj i Varvsekens lokaler. Ett 50-tal lägenheter var närvarande. Yvonne Strömberg valdes till nyordförande efter Jan-Åke Sjörén som avböjt omval. Styrelsen utökades med en person. Även en ny valberedning utsågs. 
1. Stämmoprotokoll.
2. Årsredovisning 2013.
3. Motioner.
4. Övriga frågor inför stämman.
 

 ÅRSMÖTET 2013
Stämman hölls tisdagen 7 maj. Ett 40-tal lägenheter var närvarande.
Motioner som lämnats in till årsmötet:
1. Balkongbyggnad (bifall).
2. Styrelsen.
3. Stämmoprotokoll.
3. Årsredovisning 2012.

 


 
ÅRSMÖTET 2012 
Stämman hölls den 9 maj. 46 lägenheter (ett 60-tal medlemmar) var representerade av 117 lägenheter. Omval och nyval till styrelsen. Ny extern revisor och stadgeändring framgår av stämmoprotokollet.
Årsredovisning 2011.
Motioner som lämnats in till årsmötet:
1.(bifall) 2.(avslag) 3. (avslag) 4. (avslag)
Styrelsen.
Stämmoprotokoll.

 


ÅRSMÖTET 2011 
Årets stämma ägde rum 9 maj och blev relativt välbesökt. Röstlängden upptog 52 lägenheter av 114.
Årsredovisning  2010
Motion Förvaltning.    Motion Dörr.     Motion Buske1.     Motion Buske2.      Motion Buske3
Ny styrelse, revisor  och valberedning hittar du här.
Stämmoprotokoll. 

 


ÅRSMÖTET 2010
Vid årets stämma som hölls 6 maj var 47 av 112 medlemmar närvarande.
Årsredovisning 2009.
Stämmoprotokoll.

 


ÅRSMÖTET 2009
Vid stämman den 9 mars var ett 40-tal medlemmar närvarande.
Årsredovisning 2008.
Stämmoprotokoll.